ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

BA403

อนุมัติ12/09/2562 เวลา 08:55:03
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ย. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   30 ก.ย. 62 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์บงกช ตั้งจิระศิลป์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง ขอสอนชดเชย
รายละเอียด

BA706

อนุมัติ12/09/2562 เวลา 08:55:17
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   30 ก.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์บงกช ตั้งจิระศิลป์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง ขอสอนชดเชย
รายละเอียด

BA208

เปิดอ่านแล้ว19/09/2562 เวลา 17:08:52
วันที่ใช้ห้อง 29 ก.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 ก.ย. 62 เวลา 15:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์สุวรรณี รูปหล่อ   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง ติวสอบ X-DBA 6
รายละเอียด

BA306

อนุมัติ28/06/2562 เวลา 14:00:20
วันที่ใช้ห้อง 27 ก.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   27 ก.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ดร.นพพร บัวอินทร์   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง สอนรายวิชาหลักการตลาด
รายละเอียด

BA706

อนุมัติ12/09/2562 เวลา 08:56:42
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   26 ก.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์บงกช ตั้งจิระศิลป์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง ขอสอนชดเชย
รายละเอียด

BA607

อนุมัติ13/09/2562 เวลา 13:06:43
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   26 ก.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ดร.พรรณราย ละตา   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชยวิชาบัญชีขั้นต้น
รายละเอียด

BA403

อนุมัติ11/09/2562 เวลา 19:17:15
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ย. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   25 ก.ย. 62 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์บงกช ตั้งจิระศิลป์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง ขอสอนชดเชย
รายละเอียด

BA502

อนุมัติ18/07/2562 เวลา 10:01:58
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   25 ก.ย. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ นายทรงวุฒิ พิกุลรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานคณบดี
หัวข้อเรื่อง สอน อ.บัณชิตา วิชา Cost Acc 2
รายละเอียด

BA607

อนุมัติ28/08/2562 เวลา 15:06:07
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ย. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   25 ก.ย. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอนโครงงานพิเศษ
รายละเอียด

BA706

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ย. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   25 ก.ย. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เพชร ศิริคช   สำหรับแผนก สำนักงานคณบดี
หัวข้อเรื่อง เปลี่ยนกระจกห้องเรียน
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 51 รายการ