ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

BA302

อนุมัติ23/03/2562 เวลา 16:03:04
วันที่ใช้ห้อง 29 มี.ค. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   29 มี.ค. 62 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล   สำหรับแผนก ผู้บริหาร
หัวข้อเรื่อง สอนเพิ่มเติม
รายละเอียด

ฺBA702

อนุมัติ25/03/2562 เวลา 18:26:35
วันที่ใช้ห้อง 29 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   29 มี.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์บงกช ตั้งจิระศิลป์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง ขอสอนชดเชย
รายละเอียด

BA504

อนุมัติ25/03/2562 เวลา 18:29:22
วันที่ใช้ห้อง 29 มี.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 มี.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ดร.พรรณราย ละตา   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอนการเงินธุรกิจ
รายละเอียด

BA403

อนุมัติ25/12/2561 เวลา 10:42:36
วันที่ใช้ห้อง 29 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 มี.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์กาญจนา จันทร์พราหมณ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง สอนวิชา English 2
รายละเอียด

BA304

อนุมัติ21/02/2562 เวลา 11:46:24
วันที่ใช้ห้อง 29 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 มี.ค. 62 เวลา 10:30
ผู้ขอใช้ อาจารย์อุเทน แก้วกัณหาเดชากุล   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง สอน
รายละเอียด

BA204

อนุมัติ23/03/2562 เวลา 16:03:40
วันที่ใช้ห้อง 29 มี.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล   สำหรับแผนก ผู้บริหาร
หัวข้อเรื่อง อบรมการพัฒนาศักยภาพสตรี อบต.พนานิคม
รายละเอียด

BA302

อนุมัติ11/03/2562 เวลา 16:08:17
วันที่ใช้ห้อง 28 มี.ค. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   28 มี.ค. 62 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ ดร.ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล   สำหรับแผนก ผู้บริหาร
หัวข้อเรื่อง สอนเพิ่มเติม
รายละเอียด

BA604

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 28 มี.ค. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   28 มี.ค. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ ดร.นพพร บัวอินทร์   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง สอบก้าวหน้า โครงการพิเศษ
รายละเอียด

BA607

อนุมัติ23/03/2562 เวลา 16:02:37
วันที่ใช้ห้อง 28 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 มี.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชย
รายละเอียด

BA703

อนุมัติ25/03/2562 เวลา 18:23:53
วันที่ใช้ห้อง 28 มี.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 มี.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ ดร.ธนัชธ์พร แก้วฉีด   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชย การภาษีอากร S3
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 81 รายการ