ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

BA507

อนุมัติ23/01/2562 เวลา 09:58:45
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ชนะพล เลิี้ยงถนอม   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชย
รายละเอียด

BA606

อนุมัติ25/12/2561 เวลา 10:37:07
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์กาญจนา จันทร์พราหมณ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง สอนวิชา English 2
รายละเอียด

BA506

อนุมัติ08/01/2562 เวลา 13:40:08
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 62 เวลา 09:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ดร.ชุติมันต์ บุญนวล   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชย
รายละเอียด

BA704

อนุมัติ21/01/2562 เวลา 08:50:52
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.พรทิพย์ ชุ่มเมืองปัก   สำหรับแผนก ผู้บริหาร
หัวข้อเรื่อง สอนวิชา FR
รายละเอียด

BA604

อนุมัติ25/12/2561 เวลา 10:37:01
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์กาญจนา จันทร์พราหมณ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง สอนวิชา English 2
รายละเอียด

BA605

อนุมัติ25/12/2561 เวลา 10:36:55
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 ม.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์กาญจนา จันทร์พราหมณ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง สอนวิชา English 2
รายละเอียด

BA406

อนุมัติ14/01/2562 เวลา 10:52:42
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   25 ม.ค. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ ดร.ชาณาณินฐ์ สัจจชยพันธ์   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชย
รายละเอียด

BA403

อนุมัติ25/12/2561 เวลา 10:36:49
วันที่ใช้ห้อง 25 ม.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   25 ม.ค. 62 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์กาญจนา จันทร์พราหมณ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง สอนวิชา English 2
รายละเอียด

BA604

อนุมัติ23/01/2562 เวลา 16:06:17
วันที่ใช้ห้อง 24 ม.ค. 62 เวลา 16:00   ถึงวันที่   24 ม.ค. 62 เวลา 18:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง สอบหัวข้อโปรเจค
รายละเอียด

ฺBA702

อนุมัติ21/01/2562 เวลา 08:50:01
วันที่ใช้ห้อง 24 ม.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   24 ม.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ดร.พรรณราย ละตา   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชยวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 49 รายการ