ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

BA607

อนุมัติ02/07/2562 เวลา 09:03:22
วันที่ใช้ห้อง 31 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   31 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชย
รายละเอียด

BA502

อนุมัติ18/07/2562 เวลา 09:58:40
วันที่ใช้ห้อง 31 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   31 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ นายทรงวุฒิ พิกุลรัตน์   สำหรับแผนก สำนักงานคณบดี
หัวข้อเรื่อง สอน อ.บัณชิตา วิชา Cost Acc 2
รายละเอียด

BA704

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   30 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ปิยวัฒน์ ตรัสสรณวาทิน   สำหรับแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวข้อเรื่อง สอนเพิ่มเติม
รายละเอียด

BA703

เปิดอ่านแล้ว02/07/2562 เวลา 13:36:29
วันที่ใช้ห้อง 30 ก.ค. 62 เวลา 11:00   ถึงวันที่   30 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ปิยวัฒน์ ตรัสสรณวาทิน   สำหรับแผนก สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชย
รายละเอียด

BA605

รออนุมัติ
วันที่ใช้ห้อง 27 ก.ค. 62 เวลา 08:00   ถึงวันที่   27 ก.ค. 62 เวลา 17:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ณัฐพล พุ่มศิริ   สำหรับแผนก ผู้บริหาร
หัวข้อเรื่อง อบรมโครงการ Express ก่อนออกสหกิจศึกษา
รายละเอียด

BA602

อนุมัติ25/06/2562 เวลา 15:50:36
วันที่ใช้ห้อง 26 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   26 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง ใช้สอนวิชาโครงงาน ทั้งภาคการศึกษา
รายละเอียด

BA704

อนุมัติ12/07/2562 เวลา 11:54:23
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   25 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ดร.ธนัชธ์พร แก้วฉีด   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชย การจัดการผลิต S7
รายละเอียด

BA606

อนุมัติ15/07/2562 เวลา 09:25:04
วันที่ใช้ห้อง 25 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   25 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ภัคชัญญา บุญชูคำ   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชย
รายละเอียด

BA607

อนุมัติ28/06/2562 เวลา 10:45:07
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   24 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ภัทรา เตชะธนเศรษฐ์   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอนวิชาโครงงานพิเศษ
รายละเอียด

BA706

อนุมัติ09/07/2562 เวลา 09:06:58
วันที่ใช้ห้อง 24 ก.ค. 62 เวลา 13:00   ถึงวันที่   24 ก.ค. 62 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ดร.พรรณราย ละตา   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชยบัญชีสำหรับคอมพิเตอร์ธุรกิจ
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 56 รายการ