ปฏิทินการใช้ห้อง


รายการจองใช้ห้องประจำเดือน

BA204

อนุมัติ18/11/2562 เวลา 15:10:04
วันที่ใช้ห้อง 31 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   31 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เพชร ศิริคช   สำหรับแผนก สำนักงานคณบดี
หัวข้อเรื่อง สอน วิชาสัมนา
รายละเอียด

BA302

อนุมัติ10/01/2563 เวลา 08:44:52
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 63 เวลา 16:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 63 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์สุวรรณี รูปหล่อ   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง อบรม TOEIC นักศึกษา 4
รายละเอียด

BA204

อนุมัติ04/12/2562 เวลา 09:44:35
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์ธนัชพร ถวิลผล   สำหรับแผนก ผู้บริหาร
หัวข้อเรื่อง สอน SAP
รายละเอียด

BA204

อนุมัติ18/11/2562 เวลา 15:10:00
วันที่ใช้ห้อง 30 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   30 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เพชร ศิริคช   สำหรับแผนก สำนักงานคณบดี
หัวข้อเรื่อง สอน วิชาสัมนา
รายละเอียด

BA406

เปิดอ่านแล้ว14/01/2563 เวลา 15:45:16
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ดร.พรรณราย ละตา   สำหรับแผนก สาขาวิชาการบัญชี
หัวข้อเรื่อง สอนวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี (ห้องเรียนเดิม 307 ติดงาน open houseวันที่ 30)
รายละเอียด

BA603

อนุมัติ08/01/2563 เวลา 15:47:45
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ผศ.ดร.ศักร์ระภีร์ วรวัฒนะปริญญา   สำหรับแผนก สาขาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
หัวข้อเรื่อง สอนชดเชยวันที่ 30 ธันวาคม 2562
รายละเอียด

BA707

อนุมัติ15/01/2563 เวลา 16:58:12
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 63 เวลา 09:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เพชร ศิริคช   สำหรับแผนก สำนักงานคณบดี
หัวข้อเรื่อง สอน วิชาสัมนา
รายละเอียด

BA204

อนุมัติ18/11/2562 เวลา 15:09:55
วันที่ใช้ห้อง 29 ม.ค. 63 เวลา 08:00   ถึงวันที่   29 ม.ค. 63 เวลา 12:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เพชร ศิริคช   สำหรับแผนก สำนักงานคณบดี
หัวข้อเรื่อง สอน วิชาสัมนา
รายละเอียด

BA302

อนุมัติ10/01/2563 เวลา 08:44:39
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 63 เวลา 16:00   ถึงวันที่   28 ม.ค. 63 เวลา 19:00
ผู้ขอใช้ อาจารย์สุวรรณี รูปหล่อ   สำหรับแผนก สาขาวิชาศึกษาทั่วไป
หัวข้อเรื่อง อบรม TOEIC นักศึกษา 3
รายละเอียด

BA706

อนุมัติ15/01/2563 เวลา 16:57:37
วันที่ใช้ห้อง 28 ม.ค. 63 เวลา 13:00   ถึงวันที่   28 ม.ค. 63 เวลา 16:00
ผู้ขอใช้ ว่าที่ ร.ต.เพชร ศิริคช   สำหรับแผนก สำนักงานคณบดี
หัวข้อเรื่อง สอน วิชาสัมนา
รายละเอียด
ค้นเจอทั้งหมด 51 รายการ