^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก

ในหลายสาขาวิชา

www.fbakm.com

Get Adobe Flash player

KNOWLEDGE CONNER

 

 1. ข่าวการศึกษา
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสมัครงาน
 4. ข่าวทุน/วิจัย
 5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ประเมินการสอนอาจารย์1/2560

09-11-2017 Hits:1131 แทปข่าวการศึกษา Super User - avatar Super User

ประเมินการสอนอาจารย์1/2560

  นักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (ทุกระดับชั้น)

Read more
 • 1
 • 2
Prev Next

16-1-2561

16-01-2018 Hits:375 แทปข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ผู้มาติดต่อราชการต้องแลกบัตรประชาชนหรือใบขับขี่พร้อมทั้งใหผู้ติดต่อประทับตาและลงนามในบัตรผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Read more

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

12-10-2017 Hits:914 แทปข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

เรื่องการคัดเลือกที่ปรึกษาทย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Read more

7-2-2561

07-02-2018 Hits:93 แทปข่าวทุนวิจัย Super User - avatar Super User

ด้วยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการเพื่อำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานได้ทางเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Read more

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ2560

10-11-2017 Hits:889 แทปข่าวทุนวิจัย Super User - avatar Super User

มูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 50 ทุนๆละ 30,000 บาท ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา ให้แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่งใบสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

Read more

ทุนวิจัยระยะสั้นระหว่างไทย-จีน

06-11-2017 Hits:866 แทปข่าวทุนวิจัย Super User - avatar Super User

ุทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทน-จีน(NRCT-CASS)ประจำปี2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more
 • 1
 • 2
Prev Next

ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระด…

02-11-2017 Hits:880 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 15 เครื่อง คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

ครุภัณฑ์รายการชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเ…

02-11-2017 Hits:819 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน 15 ชุด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

ครุภัฑ์รายการ เครื่องถ่ายเอกสารสี

02-11-2017 Hits:806 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัฑ์รายการ เครื่องถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอลด้วยระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

ครุภัณฑ์ระบบปฎิบัติการทางภาษา

02-11-2017 Hits:805 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ระบบปฎิบัติการทางภาษา 80 ชุด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

6-12-2559ครุภัณฑ์รายการระบบประชุมไร้สาย

02-11-2017 Hits:774 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการระบบประชุมไร้สาย คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

12-2559 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

02-11-2017 Hits:780 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คลิกเพื่ดูรายละเอียด

Read more

7-12-2559สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเส…

02-11-2017 Hits:799 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงติดที่ห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 27 ชุด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more
next
prev

 

  ข่าวประชาสัมพันธ์

**ประกาศ**

-- นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ รหัส58 รอบที่ 1 มารับเอกสารและหนังสือส่งตัว ภายในวันที่ 17-18 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

-- นักศึกษาสหกิจศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ รหัส58 รอบที่1 มารับเอกสารสหกิจศึกษาและหนังสือส่งตัว ภายในวันที่ 19 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.

หมายเหตุ: หลังคลิกเอกสารให้ Refresh หน้าจอ หรือ กด F5 ทุกครั้งก่อนดาวน์โหลด

-- นักศึกษาสหกิจ รอบที่3 สามารถยื่นเอกสารสมัครฝึกสหกิจ บธส.02 ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561 ** โปรดตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนยื่นเอกสารทุกครั้ง

-- นักศึกษาสหกิจศึกษา รหัส 58 ที่จะออกฝึกสหกิจศึกษารอบที่1 ในวันที่ 29 มกราคม 2561 - 25 พฤษภาคม 2561 ให้เข้าร่วมปฐมนิเทศพร้อมกัน ในวันที่ 8 ธันวาคม 2560 เวลา 16.30 น. ณ ห้อง BA302 อาคารคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3

**หมายเหตุ หากนักศึกษาคนใดไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศครั้งนี้จะไม่ได้ออกฝึกสหกิจศึกษา

 

  ขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อเข้าฝึกสหกิจศึกษา

  บธส.01 เอกสารส่งสถานประกอบการขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าสหกิจ

  บธส.02 ใบสมัครฝึกสหกิจศึกษา

  บธส.03 ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาเข้าสหกิจ

  บธส.04 แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจ

  บธส.05 daily report คณะบริหารธุรกิจ

  บธส.06 แบบประเมินนักศึกษา

  บธส.07 ใบแจ้งกำหนดวันออกนิเทศ

  บธส.08 แบบแจ้งยืนยันการนิเทศนักศึกษาสหกิจ

 

   BACC

       นศ.รับ บธส03

             รายชื่อ นศ รับ บธส03 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2560

             รายชื่อ นศ รับ บธส03 ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560

             รายชื่อ นศ รับ บธส03 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2560

             รายชื่อ นศ รับ บธส03 ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560

             รายชื่อ นศ รับ บธส03 ประกาศ ณ วันที่  2 ตุลาคม 2560

       อาจารย์นิเทศ

             ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์นิเทศรอบที่1

   

       สถานประกอบการตอบรับ

             หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ รอบ1

             หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ รอบ2

   BCOM

       นศ.รับ บธส03

             รายชื่อ นศ รับ บธส03 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2560

             รายชื่อ นศ รับ บธส03 ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560

             รายชื่อ นศ รับ บธส03 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2560

             รายชื่อ นศ รับ บธส03 ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560

       อาจารย์นิเทศ

             ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์นิเทศรอบที่1

 

       สถานประกอบการตอบรับ

             หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ รอบ1

             หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ รอบ2

   BIBLA

       นศ.รับ บธส03

             รายชื่อ นศ รับ บธส03 ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2560

             รายชื่อ นศ รับ บธส03 ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2560

             รายชื่อ นศ รับ บธส03 ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2560

             รายชื่อ นศ รับ บธส03 ประกาศ ณ วันที่ 26 กันยายน 2560

             รายชื่อ นศ รับ บธส03 ประกาศ ณ วันที่  2  ตุลาคม 2560

       อาจารย์นิเทศ

            ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์นิเทศรอบ1

 

       สถานประกอบการตอบรับ

             หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ รอบ1

             หนังสือตอบรับจากสถานประกอบการ รอบ2