**  บริจาคโลหิต 29 มกราคม 2558

...........................................................................................................

**  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

............................................................................................................

**  กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบ 56 ปี

............................................................................................................

**  FBA SPORT DAY#1

...........................................................................................................

**  กิจกรรมปลูกป่าชายเลน

...........................................................................................................

**  กิจกรรมสร้างฝายชลอน้ำ

...........................................................................................................

**  กิจกรรมวันสงกรานต์ ระดับบัญฑิตศึกษา

...........................................................................................................

**  โครงการสืบสานสงกรานต์ไทย2558

...........................................................................................................

**  โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ

...........................................................................................................

**  พิธีไหว้เสาเอก 23 เมษายน 2558

...........................................................................................................

**  งานสิ่งประดิษฐและนวัตกรรม ประจำปี 2558

...........................................................................................................

** บริจาคโลหิต 12 พฤษภาคม 2558

...........................................................................................................

** อบรมผู้ปฏิบัติการขนส่งระดับ 1

...........................................................................................................

** เตรียมความพร้อมการสอบประมวลความรู้

...........................................................................................................

** บรรยายพิเศษเรื่องธุรกิจกับการเมือง

...........................................................................................................

**  อบรมผู้ปฏิบัติการขนส่งระดับ 1 ครั้งที่ 2

...........................................................................................................

**  สัมนาเชิงปฏิบัติการคณะบริหารธุรกิจ

...........................................................................................................

**  กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

...........................................................................................................

**  กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่สานสายใยพี่น้อง

...........................................................................................................

**  Englih Learning Campaign#2

...........................................................................................................

**  โครงการอบรมจริยธรรมและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่

...........................................................................................................

**  สานสัมพันธ์รับขวัญลูกพระจอม ปีการศึกษา 2558

...........................................................................................................

**  Freshy#58

...........................................................................................................

**  อบรมจริยธรรมและบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ ระดับบัญฑิตศึกษา

...........................................................................................................

**  บริจาคโลหิต 19 พฤศจิกายน 2558

...........................................................................................................

**  การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง "มหาบุญ ลูกทุ่งไทย"กฐินสามัคคี พ.ศ.2558

...........................................................................................................

**  งานทอดกฐินสามัคคี 21 พฤศจิกายน 2558

...........................................................................................................

** วันพ่อแห่งชาติ 2558

...........................................................................................................