^Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


คณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เปิดสอนในระดับ ปริญญาตรี ถึง ปริญญาเอก

ในหลายสาขาวิชา

www.fbakm.com

Get Adobe Flash player

KNOWLEDGE CONNER

 

 1. ข่าวการศึกษา
 2. ข่าวประชาสัมพันธ์
 3. ข่าวสมัครงาน
 4. ข่าวทุน/วิจัย
 5. ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

ประเมินการสอนอาจารย์1/2560

09-11-2017 Hits:1131 แทปข่าวการศึกษา Super User - avatar Super User

ประเมินการสอนอาจารย์1/2560

  นักศึกษาสามารถเข้าประเมินการสอนอาจารย์ ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2560 (ทุกระดับชั้น)

Read more
 • 1
 • 2
Prev Next

16-1-2561

16-01-2018 Hits:375 แทปข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

ผู้มาติดต่อราชการต้องแลกบัตรประชาชนหรือใบขับขี่พร้อมทั้งใหผู้ติดต่อประทับตาและลงนามในบัตรผ่านเข้าออกมหาวิทยาลัยฯ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Read more

ประกาศการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

12-10-2017 Hits:913 แทปข่าวประชาสัมพันธ์ Super User - avatar Super User

เรื่องการคัดเลือกที่ปรึกษาทย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย

Read more

7-2-2561

07-02-2018 Hits:92 แทปข่าวทุนวิจัย Super User - avatar Super User

ด้วยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กำหนดจัดการประชุมวิชาการเพื่อำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับนานาชาติ  ส่งบทความเพื่อนำเสนอผลงานได้ทางเว็บไซต์ตั้งแต่บัดนี้ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก

Read more

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ2560

10-11-2017 Hits:888 แทปข่าวทุนวิจัย Super User - avatar Super User

มูลนิธิอายิโนโมะโต๊ะ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560  จำนวน 50 ทุนๆละ 30,000 บาท ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา ให้แก่นิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ส่งใบสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน ที่สำนักงานคณบดี ชั้น 1 อ่านรายละเอียด ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

Read more

ทุนวิจัยระยะสั้นระหว่างไทย-จีน

06-11-2017 Hits:865 แทปข่าวทุนวิจัย Super User - avatar Super User

ุทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้นตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ระหว่างไทน-จีน(NRCT-CASS)ประจำปี2561 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more
 • 1
 • 2
Prev Next

ครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระด…

02-11-2017 Hits:879 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens 15 เครื่อง คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

ครุภัณฑ์รายการชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเ…

02-11-2017 Hits:819 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการ ชุดเครื่องเสียงสำหรับห้องเรียน 15 ชุด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

ครุภัฑ์รายการ เครื่องถ่ายเอกสารสี

02-11-2017 Hits:805 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัฑ์รายการ เครื่องถ่ายเอกสารสี ระบบดิจิตอลด้วยระบบเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

ครุภัณฑ์ระบบปฎิบัติการทางภาษา

02-11-2017 Hits:805 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์ระบบปฎิบัติการทางภาษา 80 ชุด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

6-12-2559ครุภัณฑ์รายการระบบประชุมไร้สาย

02-11-2017 Hits:773 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์รายการระบบประชุมไร้สาย คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more

12-2559 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์

02-11-2017 Hits:779 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ คลิกเพื่ดูรายละเอียด

Read more

7-12-2559สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเส…

02-11-2017 Hits:799 แทปข่าวจัดซื้อจัดจ้าง Super User - avatar Super User

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดเครื่องเสียงติดที่ห้องเรียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 27 ชุด คลิกเพื่อดูรายละเอียด

Read more
next
prev

 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (D.B.A.)(ปริญญาเอก)

                  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(M.B.A.)(ปริญญาโท)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจ ทั้งกรุงเทพ และวิทยาเขตระยอง

1.รองศาสตราจารย์ ดร.ธานินทร์ ศิลป์จารุ                              ประธานหลักสูตร

2.รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี  วงษ์มณฑา                                ที่ปรึกษาประจำหลักสูตร

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนีย์  วรรธนโกมล                                อาจารย์ประจำหลักสูตร

4. รองศาสตราจารย์ เรือโท ดร.ทวีศักดิ์  รูปสิงห์                      อาจารย์ประจำหลักสูตร

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุษณะ เตชคณา                           อาจารย์ประจำหลักสูตร

6. อาจารย์รักนินทร์ แสนราช                                                อาจารย์ประจำหลักสูตร

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูศรี เลิศรัตน์เดชากุล                          อาจารย์ประจำหลักสูตร 

........................................................................................................................... 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ คณะบริหารธุรกิจ

1.อาจารย์ ดร.ณฐา  เศวตนรากุล                                          ประธานสาขาวิชา

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักร์ระภีร์  วรวัฒนะปริญญา            อาจารย์ประจำสาขาวิชา

3. อาจารย์ฐิติรัตน์ ถาวรสุจริตกุล                                          อาจารย์ประจำสาขาวิชา

4. อาจารย์ ดร.พรรษวดี  พงษ์ศิริ                                           อาจารย์ประจำสาขาวิชา

5. อาจารย์สุภานุภัทร  วงศ์ภู่ดี                                               อาจารย์ประจำสาขาวิชา

6. อาจารย์จิระพัชร์ คูเลิศตระกูล                                           อาจารย์ประจำสาขาวิชา

7. อาจารย์ปวีณา  ร่วมชาติ                                                  อาจารย์ประจำสาขาวิชา

8. อาจารย์ยุทธจักร์ อุตเจริญ                                                  อาจารย์ประจำสาขาวิชา

9. อาจารย์ ดร.ณธษา เถื่อนฤาชัย                                        อาจารย์ประจำสาขาวิชา

10. อาจารย์ ดร.นิลาวัลย์  สว่างรัตน์                                      อาจารย์ประจำสาขาวิชา

11. อาจารย์ ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์                                        อาจารย์ประจำสาขาวิชา

12. อาจารย์พฤกษพงศ์  วิสุทธิ์ดวงดุษดี                                 อาจารย์ประจำสาขาวิชา

13. อาจารย์พิมพิศ คชเวช                                                   อาจารย์ประจำสาขาวิชา

14. อาจารย์สุจิรา  วุฒิโสภณ                                                อาจารย์ประจำสาขาวิชา

15. อาจารย์อบรม  อุรัญพฤกษ์                                             อาจารย์ประจำสาขาวิชา

16. อาจารย์ ดร.นพพร  บัวอินทร์                                          อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 ..........................................................................................................................

 คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต (B.B.A)

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ

1.อาจารย์ ดร.ธนะวัชร  จริยะภูมิ                                          ประธานสาขาวิชา

2.อาจารย์ชัยนาจ  ปั้นสันเที๊ยะ                                             อาจารย์ประจำสาขาวิชา

3.อาจารย์ปิยวัฒน์  ตรัสสรณวาทิน                                       อาจารย์ประจำสาขาวิชา

4.อาจารย์รุ่งโรจน์  สุบรรณจุ้ย                                             อาจารย์ประจำสาขาวิชา

.......................................................................................................................... 

คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต(B.B.A)

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ

1.อาจารย์ ดร.ไพรัช  พรพันธ์เดชวิทยา                                ประธานสาขาวิชา

2.อาจารย์ภัทรา  เตชะธนเศรษฐ์                                          อาจารย์ประจำสาขาวิชา

3.อาจารย์ณัฐพล  พุ่มศิริ                                                    อาจารย์ประจำสาขาวิชา

4.อาจารย์ภัคชัญญา  บุญชูคำ                                            อาจารย์ประจำสาขาวิชา

5.อาจารย์ชุติมันต์  บุญนวล                                                อาจารย์ประจำสาขาวิชา

6.ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.พรทิพย์  ชุ่มเมืองปัก                      อาจารย์ประจำสาขาวิชา

7.อาจารย์ ดร.อนุชา  ถาพยอม                                           อาจารย์ประจำสาขาวิชา

8.อาจารย์พรรณราย  ละตา                                                อาจารย์ประจำสาขาวิชา

9.อาจารย์ธนัชพร  ถวิลผล                                                 อาจารย์ประจำสาขาวิชา

 ........................................................................................................................

 คณาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต(B.B.A)

สาขาวิชาศึกษาทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ

1.อาจารย์ ดร.ประเพศ  ไกรจันทร์                                        ประธานสาขาวิชา

2.อาจารย์กาญจนา  จันทร์พราหมณ์                                       อาจารย์ประจำสาขาวิชา

3.อาจารย์กฤชเชาว์  นันทสุดแสวง                                       อาจารย์ประจำสาขาวิชา

4.อาจารย์พัชราภรณ์  ส่องแสงแก้ว                                      อาจารย์ประจำสาขาวิชา

5.อาจารย์สุวรรณี  รูปหล่อ                                                   อาจารย์ประจำสาขาวิชา

6.อาจารย์สุวรรณ์ชัย แสงเสน                                              อาจารย์ประจำสาขาวิชา

7.อาจารย์อุเทน  แก้วกัณหาเดชากุล                                    อาจารย์ประจำสาขาวิชา

8.อาจารย์ ดร.ปาริชาติ  ธีระวิทย์                                         อาจารย์ประจำสาขาวิชา

.........................................................................................................................