** ประกาศข้อปฏิบัติสำหรับนักศึกษาเข้าสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำปีการศึกษา2561 คลิก

        ** ตารางสอบกลางภาค 2-2561 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562  คลิก

        ** วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562  คลิก

        ** วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562  คลิก

        ** วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562  คลิก

        ** วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  คลิก

        ** วันที่  1  มีนาคม 2562  คลิก