ข่าวสถานประกอบการ

 

ประกาศ !!! แจ้งนักศึกษาสหกิจ รหัส 60 รอบที่ 1

บริษัท ลูเมน (ประเทศไทย) จำกัด ต้องการรับสมัครนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ เกรดเฉลี่ย 2.75 อัพ เข้าฝึกสหกิจศึกษา จำนวน 1 คน และนักศึกษาสาขาบัญชี 1 คน

หากนักศึกษาท่านใดสนใจ หรือยังไม่มีที่ฝึก ให้มาแจ้งเรื่องกับพี่เฟิร์น ที่สำนักง....


อ่านเพิ่มเติม
date : 2019-09-09

 

สาขาที่เปิดรับการฝึกงาน

1. การจัดการ หรือบริหารธุรกิจ

2. การตลาด

3. เศรษฐศาสตร์

4. บัญชี

5.

6.

7.

8.

9.

10.

 

....

อ่านเพิ่มเติม
date : 2018-11-18

 

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ได้เปิดโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาชั้นปีที่ 3 จากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ ได้มีโอกาสเรียนรู้ และพัฒนาทักษะต่างๆ ผ่านการฝึกปฏิบัติงานจริง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนทำงานในอนาคต

....

อ่านเพิ่มเติม
date : 2018-11-18

วีดีโอคณะบริหารธุรกิจ

สถานประกอบการที่นักศึกษาเข้าฝึกสหกิจศึกษา

ชื่อสถานประกอบการ
ชื่อนักศึกษา
บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย)จำกัด นายศิริชัย   ภวภัทรกุล
บริษัท สายไฟฟ้าเอ็มซีไอ-ดราก้า จำกัด นางสาวสุพพัตรา    พันสาลา
Electrolux Thailand Co.,Ltd. นายสิทธิโชค   สกุลชัยวัฒนา
บริษัท รัชพรการบัญชีและภาษีอากรและกฎหมาย จํากัด นายพงษ์สุภา กาทอง
บริษัท แอดวานซ์ มารีน โลจิสติกส์ จำกัด นางสาวช่อกนก   สาระนิตย์